Khadijah and Arham

Wedding Solemnization – 27 January 2018
The Space Shah Alam Grand Ballroom, Shah Alam